Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Utworzono: 23-04-2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

Obręb Nowa Wieś Lęborska.Część działki nr 475/101.

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Część działki nr 475/101 o pow. 0,0054 ha

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka stanowi drogę (dr).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00027088/8

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

0,0054 ha  

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 40 oraz 41 oraz zabudowy garażowej i gospodarczej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

Czynsz dzierżawny w wysokości 200,00 zł netto rocznie + podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny do 30 czerwca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłaty

Ustalony czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku – w pierwszym kwartale, ze skutkiem na 1 stycznia każdego roku, o wartość wskaźnika inflacji, publikowanego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2025 r.

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy,

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości,

- cel dzierżawy: w celach gospodarczych, niezwiązanych w prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie gminy na okres 21 dni tj. od 23 kwietnia 2024 roku do 14 maja 2024 roku. Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę podaje się do publicznej wiadomości tj. w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej https://www.nwl.pl/ w dniu 23 kwietnia 2024 roku.