Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Utworzono: 19-03-2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

Obręb Lubowidz. Część działki 78/8

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Lubowidz

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Część działki nr 78/8 o pow. 0,0150 ha

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka stanowi tereny mieszkaniowe (B).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/0002889/2

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

0,0150 ha  

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Mostach, przy ul. Kwiatowej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

Czynsz dzierżawny w wysokości 300,00 zł netto rocznie + podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny do 30 czerwca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłaty

Ustalony czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku – w pierwszym kwartale, ze skutkiem na 1 stycznia każdego roku, o wartość wskaźnika inflacji, publikowanego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2025 r.

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości

- cel dzierżawy: na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości stanowiącej działkę nr 79/2 obr. Lubowidz

 
 
Obręb Garczegorze. Działka 351

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Garczegorze

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Działka nr 351 o pow. 2,82 ha

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka stanowi łąki trwałe (ŁIV), grunty orne (RIVb, RV, RVI) oraz grunty pod rowami(W-ŁIV).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00003552/8.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

2,82 ha 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Garczegorzu w otoczeniu gruntów rolnych, poza terenem zwartej zabudowy.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Garczegorze (uchwała nr LIII/571/22 z 30 listopada 2022 r.) Przeznaczenie działki w ww. planie miejscowym: w części tereny rolnicze (2.2-R), w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2.1-MN).

 

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 1 roku

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

Czynsz dzierżawny w wysokości 1 114,00 zł za cały okres trwania umowy, płatny jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Zasady aktualizacji opłaty

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy,

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości

- cel dzierżawy: rolny

 
 
Obręb Lubowidz. Część działki 151/2

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Lubowidz

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Część działki nr 151/2

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, część działki przeznaczona do dzierżawy stanowi grunty orne (RVI).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00013902/0

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

 930 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Mostach, przy ul. Wincentego Witosa 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska (uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska  nr XXXIII/212/05 z dnia 15 czerwca 2005 r.). Przeznaczenie terenu w ww. planie miejscowym: tereny zabudowy usługowej (UU.04) 

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 1 roku

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

Czynsz dzierżawny w wysokości 557,00 zł + podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy 

Zasady aktualizacji opłaty

nie dotyczy 

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt, bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy,

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości

- cel dzierżawy: na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 155/14 obr. Lubowidz

 
 
Obręb Lubowidz. Część działki 252/131

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Lubowidz

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Część działki nr 252/131

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, część działki przeznaczona do dzierżawy stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00013902/0

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

 182 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Lubowidzu, stanowiąca część kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubowidzkim 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodniej części obrębu geodezyjnego Lubowidz (uchwała nr XLVI/498/22 z dnia 6 maja 2022r.), jednostka planistyczna 35-ML – teren zabudowy rekreacji indywidualnej.

 

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

Czynsz dzierżawny w wysokości 3,00 zł /m2 tj. 546,00 zł  + podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny do 30 czerwca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłaty

Ustalony czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku – w pierwszym kwartale, ze skutkiem na 1 stycznia każdego roku, o wartość wskaźnika inflacji, publikowanego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2025 r.

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt, bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy,

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości

- cel dzierżawy: rekreacyjny

 

Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy na okres 21 dni tj. od 19 marca 2024 roku do 9 kwietnia 2024 roku. Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę podaje się do publicznej wiadomości tj. w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej https://www.nwl.pl/ w dniu 19 marca 2024 roku.