Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Utworzono: 14-03-2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Obręb Lubowidz. Część działki nr 742, 741/2, 744/4

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Lubowidz

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej 

Część działki nr 742, 741/2, 744/4

KW – SL1L/00015290/0

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

27,1725 m 2 (rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie: przyłącze gazowe

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wnoszenia

Czynsz dzierżawny:

- za rok 2024 (proporcjonalnie do liczby dni)

995,58 zł netto plus 23% podatku VAT, termin zapłaty: do 30 kwietnia 2024

 - za każdy następny rok 1222,76 zł netto plus 23% podatku VAT

termin zapłaty: do 30 stycznia każdego roku

Zasady aktualizacji opłaty

Aneks do umowy

Dodatkowe informacje

  • przedmiotowa działka przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele infrastruktury technicznej – przyłącze gazowe
  • nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy

 

Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy na okres 21 dni tj. od 14.03.2024 r. do 04.04.2024 r. Informację o wywieszeniu wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę podaje się do publicznej wiadomości tj. w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w dniu 14.03.2024 roku.