Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Utworzono: 28-03-2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działka 337/5. Obręb Lubowidz

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Obręb ewidencyjny

Pow. działki

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży

337/5

SL1L/00013902/0

Obręb ewidencyjny

Lubowidz

0,0368

 

Nieruchomość gruntowa położona w centralnej części miejscowości Lubowidz, w rejonie ulicy Okrężnej, zabudowana budynkiem garażu. Działka jest ogrodzona. Kształt działki nieregularny.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na części działki gminnej nr 337/4 obr. Lubowidz.

Nieruchomość obciążona umową dzierżawy zawartą na okres 10 lat, do dnia 3 kwietnia 2028 roku. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz aktualnego dzierżawcy.

Brak miejscowego planu zagospodarowania

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako obszary zwartej oraz rozproszonej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze.   

 

Dla terenu wydano dnia 29 lipca 2019 r. wydano decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o warunkach zabudowy nr 97/2019. Decyzja ta ustaliła funkcję zagospodarowania terenu jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Wg danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości wynosi  23 600,00 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Stawka podatku obowiązująca w dniu sporządzenia niniejszego wykazu wynosi 23%

 

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) upływa z dniem 9 maja 2024 roku.

Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie gminy na okres 21 dni tj. od 28 marca 2024 roku do 18 kwietnia 2024 roku. Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie (dnia 28 marca 2024 roku) oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu gminy nwl.pl