Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łebień

Utworzono: 03-06-2024

Na podstawie art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łebień, obręb ewidencyjny Łebień, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami:

 • 3/32 o powierzchni 0,1110 ha,
 • 3/33 o powierzchni 0,1004 ha,
 • 3/34 o powierzchni 0,1025 ha,
 • 3/35 o powierzchni 0,1025 ha,
 • 3/36 o powierzchni 0,1007 ha,
 • 3/37 o powierzchni 0,1001 ha.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 9 kwietnia 2024 r.

Data przeprowadzenia przetargu

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 lipca 2024 roku o godzinie 9 -tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lokalizacja ogólna nieruchomości

Działki będące przedmiotem przetargu położone są w północnej części miejscowości Łebień, gmina Nowa Wieś Lęborska, bezpośrednio przy asfaltowej drodze powiatowej. Stanowią część większego kompleksu składającego się z blisko 40 niezabudowanych działek wraz z drogą wewnętrzną. Po przeciwnej, wschodniej stronie drogi, znajdują się tereny niezagospodarowane, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ogrody działkowe, osiedle budynków wielorodzinnych z kompleksem garaży oraz szkoła podstawowa. Odległość od Lęborka wynosi ok. 15 km.

Opis nieruchomości

Dla ww. nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00002439/3. W dziale III księgi wieczystej wpisano służebności gruntowe przejazdu i przechodu na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Nadmorskiego. Wpisano dnia 23 grudnia 1959 r. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Teren płaski, lekko opadający w kierunku zachodnim. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone i niezagospodarowane. Obsługa komunikacyjna, zgodnie z obowiązującym mpzp, odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną, (działka nr 3/40) oraz nieurządzony zjazd z drogi powiatowej, która została w ostatnim czasie zmodernizowana. Teren działki nr 3/40 jest nieutwardzony, brak na nim infrastruktury drogowej. Na wysokości działki nr 3/33 znajduje się przystanek komunikacyjny.

Przeznaczenie nieruchomości

Działki będące przedmiotem przetargu położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Łebień, Gmina Nowa Wieś Lęborska – uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr XIII/144/19 z dnia 18 listopada 2019 r.

Zgodnie z przywołanym mpzp:

 • działki nr 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1-MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi nieuciążliwe),
 • działka nr 3/37 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2-MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi nieuciążliwe).

Dla terenów 1-MN/U oraz 2-MN/U obowiązują m.in. następujące ustalenia :

 • dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie jednej z funkcji,
 • dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 • obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,
 • dopuszcza się budynki o funkcji mieszanej w formie budynków mieszkalnych o maksymalnie 2 lokalach mieszkalnych z jednym lokalem usługowym oraz budynki usługowe z maksymalnie 2 lokalami mieszkalnymi;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej, 6m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych KDW,
 • wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 • wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,6,
 • powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 • forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca,
 • szerokość elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego: nie więcej niż 20m,
 • wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych: nie więcej niż 9,00 m ( do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe); dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,00 m,
 • w zakresie zaopatrzenia w wodę: obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę istniejącego systemu wodociągowego, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę w sposób indywidualny, do czasu wybudowania i podłączenia działki do sieci wodociągowej;
 • w zakresie odprowadzenia ścieków: obowiązuje zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy w system kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowę istniejącego systemu, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;

Cena wywoławcza

 • działka nr 3/32 o powierzchni 0,1110 ha: 69 930,00 zł
 • działka nr 3/33 o powierzchni 0,1004 ha: 63 252,00 zł
 • działka nr 3/34 o powierzchni 0,1025 ha: 64 575,00 zł
 • działka nr 3/35 o powierzchni 0,1025 ha: 64 575,00 zł
 • działka nr 3/36 o powierzchni 0,1007 ha: 63 441,00 zł
 • działka nr 3/37 o powierzchni 0,1001 ha: 63 063,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Stawka podatku obowiązująca w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia wynosi 23%.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przelewem na konto Urzędu Gminy – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 23 lipca 2024 roku. Wadium powinno być wnoszone  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23 lipca 2024 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadia przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
a/ dowód wpłaty wadium,
b/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo,
c/ w przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku  wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie,
d/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
e/ w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

Wymagana forma pełnomocnictw: notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi w ogłoszeniu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba, która została ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy, zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów wieczysto księgowych.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem (pokój nr 5) w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i jest do wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu,  tel. 59 861 24 28 w. 33.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniu 3 czerwca 2024 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w sołectwie Łebień, przez zamieszczenie w dniu 3 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy (https://www.nwl.pl/ - zakładka obrót nieruchomościami), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (https://bip.nwl.pl/ - zakładka obrót nieruchomościami) oraz poprzez umieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie w dniu 3 czerwca 2024 r.

WÓJT GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA
/-/
SZYMON MEDALION