Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Utworzono: 24-11-2022

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

  1. Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 27 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022:

  • na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  • na Facebooku Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przedstawia zestawienie zgłoszonych opinii i uwag:

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag

Lp.

Sposób zgłoszenia

Organizacja zgłaszająca opinie/uwagi

Wniosek organizacji

Status zgłoszonych opinii/uwag

1.

Wniosek złożony do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej dn. 07.11.2022 r.

Fundacja Lokalna

Pogorzelice 6,
84-342 Pogorzelice

Zmian treści projektu Programu współpracy (…)  poprzez dodanie pkt. 4 w rozdziale VI. §8 o następującym brzmieniu: „Realizacja zadań publicznych może odbywać się w trybie regrantingu określonym w art. 16 oraz art. 16 a ustawy”

Wniosek nie został uwzględniony.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych wydatkowane są zgodnie z zapisami art. 13 (ogłoszenia o otwartych konkursach ofert) oraz art. 19 a (tryb małych zleceń). Organizacje działające na terenie gminy obeznane są z procedurami i zasadami aplikowania i rozliczania otrzymanych dotacji.
Liczba organizacji aplikujących o środki z działania zarówno rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, jak i upowszechniania kultury fizycznej jest tak duża, że ich potrzeby finansowe wielokrotnie przekraczają zaplanowane środki w budżecie gminy.

Ponadto pracownik urzędu gminy  właściwy do współpracy z organizacjami pozarządowymi utrzymuje bezpośrednie kontakty, wspiera i doradza organizacjom w zależności od potrzeb.

Wyszczególnić w rozdziale VII. § 10 pkt. 2. ppkt. b) dyscypliny sportowe wraz z podaniem kwot wsparcia. 

Wniosek nie został uwzględniony.
W programie współpracy, zgodnie z tytułem rozdziału VII, określa się priorytetowe zadania – działania, które następnie szczegółowo określone zostają w Ogłoszeniu Otwartego konkursu ofert.

Praktyka w ogłaszaniu Otwartych konkursów ofert, którą wymienia Wnioskodawca miała miejsce do roku 2020. Od roku 2021 w ogłoszeniach o konkursach z zakresu kultury fizycznej wskazywane są dyscypliny, celowo bez ograniczenia kwotowego. Organizacje przystępując do konkursu składają indywidualne oferty realizacji zadania (oferty różnią się m.in. zakresem działań, wartością i sposobem realizacji, grupą docelową, …etc.)

Ta zmiana była wynikiem rozmów z organizacjami.

Jednym z celów zawartych w Ogłoszeniu o konkursie jest możliwość uprawiania danej dyscypliny sportowej z zachowaniem równowagi pomiędzy sportem dla dzieci i młodzieży, a sportem dla dorosłych. Nad zachowaniem tej równowagi czuwa również Wójt Gminy.   

Wprowadzenie do Programu współpracy (…) działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w formie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Wniosek uwzględniony.

W Programie współpracy (…) w rozdziale VII §10 pkt 2 wprowadzono podpunkt f) o treści: „działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 30 000 zł”  

2.

Wniosek złożony do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej dn. 08.11.2022 r.

Fundacja "UTKANE Z MARZEŃ"

Osiedle na Wzgórzu 6,
84-353 Lubowidz

Wprowadzenie do Programu współpracy (…) zadań zleconych dla organizacji pozarządowych zajęcia terapeutyczne, w tym organizacja m.in. ferii, wakacji oraz zajęć pozalekcyjnych).

Wniosek uwzględniony.

W Programie współpracy (…) w rozdziale VII §10 pkt 2 wprowadzono podpunkt f) o treści: „działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 30 000 zł”  

 
 

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 trafi pod obrady Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Z poważaniem,
Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska