Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 został przyjęty

Utworzono: 06-12-2023

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 20.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 270.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 50.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 5.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 20.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM: 90.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 455.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.

Uchwała nr LXIX/712/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

ELEMENT DEKORACYJNY. LOGO GMINY. grafika