Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 24-03-2023

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr LIII/576/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 r.
Rodzaje zadań: 
Zadanie 1 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka
Zadanie 2 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w zakresie sztuki walki
Zadanie 3 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie łucznictwo
Zadanie 4 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie kajakarstwo
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w łącznej wysokości wynosi: 22.010 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w terminie do 16.04.2023 r., do godz. 22:00, wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl

Pełna treść ogłoszenia o konkursie.