Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 24-03-2023

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z pózn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr LIII/576/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 r.

II. Tytuł zadania publicznego: Działaj lokalnie — aktywna integracja mieszkańców.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w łącznej wysokości wynosi: 40.000 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl, w terminie do 16.04.2023 r., do godz. 22:00.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU