Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 30-01-2024

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 oraz kwotą ok. 4,9 mln euro przeznaczoną na rozwój obszarów wiejskich gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba.

24.01.2024 r. w Gdańsku Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, reprezentowane przez Prezesa Michała Słowika oraz Wiceprezes Aleksandrę Dobrzańską, podpisało umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, panów: Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Budżet przeznaczony w strategii na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba, to ponad 4,9 mln euro pochodzących z trzech różnych funduszy unijnych (EFS+, EFRR, EFRROW).

Wnioskodawcami będą mogły być:

  • osoby fizyczne w zakresie zakupu i instalacji magazynów energii
  • osoby fizyczne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (branża usług czasu wolnego oraz produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych; usług medycznych, paramedycznych i opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny)
  • przedsiębiorcy z obszaru objętego strategią w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (branża usług czasu wolnego oraz produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych; usług medycznych, paramedycznych i opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny)
  • rolnicy z zakresie powstawania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw edukacyjnych
  • organizacje pozarządowe z zakresie rozwoju usług i infrastruktury wspomagającej opiekę nad osobami zależnymi (w nurcie deinstytucjonalizacji) oraz w zakresie pobudzania i rozwijania współpracy na rzecz aktywizacji seniorów (60+) oraz ludzi młodych (do 25 lat) oraz zakresie opracowania koncepcji Smart Village
  • jednostki sektora finansów publicznych w zakresie infrastruktury społecznej, turystycznej i rekreacyjnej w tym kąpielisk i tras konnych, oraz w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej obszaru.

Szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc oraz warunki kwalifikowalności wydatków itp. będziemy systematycznie umieszczać w miarę ukazywania się wytycznych w tym zakresie. Pracujemy nad opracowaniem kryteriów oceny projektów, które są uzależnione od otrzymania tych wytycznych.

Pierwsze nabory wniosków będą możliwe do ogłoszenia w II połowie tego roku, gdyż Instytucje Zarządzające poszczególnymi funduszami opracowują wnioski i instrukcje, aby takie nabory mogły ruszyć. Wraz z ogłoszonymi naborami pojawią się szczegółowe regulaminy naborów wniosków z budżetem i kodami PKD, w ramach których będzie mogła być przyznana pomoc.

A jak było w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020?

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 podpisana była w maju 2016 r. i opiewała na kwotę lekko ponad 1,1 mln euro, przeznaczoną na realizację projektów na obszarze gmin Gniewino i Wejherowo. Natomiast na koniec perspektywy, w wyniku otrzymanych „bonusów” za terminową i rzetelną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, wartość przyznanych środków wzrosła do ok. 1,7 mln euro. W ramach PROW 2014-2020 do Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” wpłynęło łącznie 151 wniosków o przyznanie pomocy, złożonych przez 111 różnych wnioskodawców, z czego Rada ds. PROW wybrała do dofinansowania 138 zgłoszonych operacji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową stowarzyszenia: https://www.bursztynowypasaz.pl/

Autor: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
Fotografie wykonane i udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego cztery osby siedzą za stołem prezydialnym i podpisują umowę.
Przedstwiciele stowarzyszenia po podpisaniu umowy pozują do zdjęcia z marszałkiem wojwództwa pomorskiego.
W sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego cztery osby siedzą za stołem prezydialnym i podpisują umowę.
Zdjęcie grupowe uczestników spotkania i sygnatariuszy umowy.
Zdjęcie grupowe uczestników spotkania i sygnatariuszy umowy.