Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z konkursem i atrakcyjnymi nagrodami dla sołtysów i organizacji społecznych

Utworzono: 24-07-2023

Bursztynowy Pasaż w ramach Konkursu „AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK” nagrodzi 14 aktywności zrealizowanych w latach 2020 – 2022, najbardziej wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek (Smart Villages). Konkurs skierowany jest do sołtysów i organizacji społecznych (np. stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP) działających na obszarze gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba.

Organizator przewidział nagrody finansowe w postaci kart podarunkowych do wybranych przez laureatów punktów handlowych (do wyboru: Leroy Merlin, Media Expert, Comes, Biedronka) w kwocie 2 000,00 zł netto dla wyróżnionego zgłoszenia. Nabór formularzy zgłoszeniowych przewidziany jest w terminie 1-20.08.2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 3 dni później. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www.bursztynowypasaz.pl 

Operacja pt. Konkurs „AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rozwinięcie:
Powyższy projekt jest kontynuacją Konkursu „Aktywne Sołectwo” realizowanego przez stowarzyszenie w latach poprzednich (do tej pory odbyło się 7 edycji konkursu). Jego głównym celem jest promowanie dobrych praktyk aktywności wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek, w zakresie aktywizacji lokalnego społeczeństwa na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu oraz podejmowania partnerstw międzysektorowych.

Poddane ocenie aktywności mogą przybrać różną formę, zarówno zakupu produktów służących rozwojowi i integracji lokalnego społeczeństwa (np. wyposażenie świetlic wiejskich, z których korzystają lokalni mieszkańcy), jak i organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym, (np. imprezy plenerowej, zabawy integracyjnej czy tanecznej, warsztatu, ogniska, gry terenowej, wystawy, rajdu, biegu, itp.).

Ważne jest, aby Wnioskodawcy wykazali, że mieszkańcy brali czynny udział nie tylko w tworzeniu i uczestniczeniu w aktywnościach, lecz również w ich rozliczeniu. Wpisanie się w koncepcję Smart Villages osiągniemy w momencie, gdy zgłoszone do konkursu aktywności:

  • będą wykorzystywać istniejące mocne strony, zasoby i nowe możliwości lokalnej społeczności objętej zgłoszoną aktywnością,
  • będą stanowiły rozwiązanie, zdiagnozowanych w danym społeczeństwie, problemów,
  • będą działać na rzecz mieszkańców i angażować ich w realizację i rozliczenie aktywności,
  • będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców,
  • uwzględnią użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszego wykorzystania wiedzy w realizacji zgłoszonej aktywności,
  • będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczynią się do rozwiązania problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej liczby miejsc pracy lub przepaści cyfrowej obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,
  • przyczynią się do poprawy konkurencyjności oraz poszanowania środowiska i klimatu obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,
  • wykażą współpracę podjętą z partnerami przy realizacji danej aktywności.

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” posiada 16-letnie doświadczenie we wdrażaniu Podejścia Leader w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 (wraz z okresem przedłużającym ostatnią perspektywę finansową). Dziś obszar Stowarzyszenia obejmuje 7 gmin (Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Łeba), dla których opracowywana jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Więcej o działalności stowarzyszenia: www.bursztynowypasaz.pl oraz www.facebook.com/bursztynowypasaz

Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu: Justyna Wiszniewska – Specjalista ds. promocji i współpracy, tel. 535 310 828, e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl

Źródło: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

Grafika dekoracyjna