Rekrutacja do szkoły

Utworzono: 27-01-2023

REKRUTACJA

DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Uchwała nr XXXII/306/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska;
 • Zarządzenie nr W-14/2017 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia niezbędnego podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska;
 • Zarządzenie nr W–18/2023 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmuje się dzieci:

 • 7-letnie, urodzone w 2016 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego,
 •  z rocznika 2017 (6-latki), jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wyrażą taką wolę,

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I przyjmuje się z urzędu.       

Wymagana dokumentacja:

 • zgłoszenie dziecka do klasy I,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania.

UWAGA!!!

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY:

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej do klasy I przyjmuje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych — w przypadku, gdy szkoła po przyjęciu dzieci z obwodu dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi;

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie kryteriów podanych w poniższej tabeli:
Kryteria naboru dzieci spoza obwodu:

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukacje w tej samej placówce oświatowej.

10

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki oświatowej

Rodzic kandydata (w tym samotnie wychowujący)/opiekun prawny pracuje zawodowo lub prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie placówki.

5

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I,
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki oświatowej.

 

UWAGA!!!

 • Zaświadczenie pracodawcy jest składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu,
 • Dokument, o którym mowa powyżej może być składany także w postaci kopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.
 • Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek, zgłoszenie oraz wzory oświadczeń można pobrać poniżej.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z powyższymi zasadami.

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, został podany w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

03.04-12.05.2023 r.

21.06-21.07.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

do 31.05.2023 r.

do 11.08.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 02.06.2023 r. 

do 14.08.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

do 16.06.2023 r.

do 29.08.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 20.06.2023 r.

do 31.08.2023 r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE DANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.