Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Utworzono: 15-11-2021

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 ogłoszonych zarządzeniem nr W-79/2021 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 września 2021 r. 
Treść dokumentu poniżej. W załączniku można także zapoznać się z uaktualnioną o wnioski z konsultacji treścią projektu strategii rozwoju.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 2021-2030

Podstawa prawna konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 2021-2030 przeprowadzone zostały w oparciu o zarządzenie nr W-79/2021 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborka 2021-2030.

Przedmiot i cel konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 2021-2030, a w szczególności celów operacyjnych i kierunków działań, które będą realizowane do 2030 przez Gminę Nowa Wieś Lęborska. Celem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym, partnerom samorządowym i ich związkom złożenie uwag w sprawie dokumentu strategii.

Termin konsultacji
Konsultacje trwały od 22 września 2021 roku do dnia 28 października 2021 roku.

Wykorzystane formy konsultacji
pisemna
– za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza uwag przekazanego/przesłanego w wymaganym terminie na adres: Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska;
elektroniczna - za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza  uwag przesłanego/ przekazanego w wymaganym terminie na adres poczty elektronicznej: ugnwl@nwl.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą;
spotkania publiczne – spotkania konsultacyjne, które odbyły się w dniach 1 października 2021 roku o godzinie 10:00 oraz 6 października 2021 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska).

Zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji:

Tabela uwag zgłoszonych podczas konsultacji

Lp.

Osoba wnosząca uwagę

Fragment Strategii, do którego odnosi się uwaga
(zapis, rozdział, strona)

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1

Szymon Medalion – Reprezentant Organizacji Pozarządowych

I.1.2.
Rozszerzenie współpracy i promowanie aktywności mieszkańców i organizacji pozarządowych. Upowszechnianie wolontariatu
(str. 30)

 • Wykorzystywanie narzędzi umożliwiających udział mieszkańców w zarządzaniu gminą – konsultacje społeczne, partycypacja, wspólne opiniowanie decyzji gminnych.
 • Powołanie międzysektorowych zespołów roboczych w celu partnerskiego rozwiązywania kluczowych problemów gminy.

Proponowane działanie

2

Szymon Medalion – Reprezentant Organizacji Pozarządowych

I.2.4.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc opieki i integracji os. samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych

(str. 31)

 

 • Wsparcie powstawania i działania publicznych i niepublicznych placówek zajmujących się opieką nad osobami zależnymi tj. warsztaty terapii zajęciowej. Domy środowiskowe, całodobowe i dzienne miejsca odciążeniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, domy pomocy społecznej, domy opieki, hospicja.
 • Wspieranie inicjatywy budowy hospicjum, poprzez organizację wydarzeń charytatywnych i działań fundraisingowych.

Proponowane działanie

3

Monika Włusek – Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska

I.3.1.
Animacja i zapewnienie wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne)
(str.31)

 • Promowanie i stymulowanie do aktywności osób 60+ oraz osób zależnych.
 • Tworzenie miejsc wsparcia doradczego i informacyjnego dla osób niepełnoprawnych np. Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych

Proponowane działania

4

Szymon Medalion – Reprezentant Organizacji Pozarządowych

I.3.3.
Dostosowaniem gminnej infrastruktury społecznej zapewniającej dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
(str. 32)

 • Budowa i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej przy powstającym hospicjum i innych placówkach wsparcia, w tym: pieszej (chodniki), samochodowej (drogi dojazdowe) i transportu zbiorowego.

Proponowane działania

5

Tomasz Sopyłło – Rada Miasta Lęborka

II.1.3.
Określenie i przystosowanie terenów pod inwestycje
oraz zwiększenie ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów (str. 33)

 • Lobbowanie działań i lokowanie inwestycji służących usprawnianiu komunikacji pomiędzy miejscowościami Rybki, Mosty i Nowa Wieś Lęborska – Obwodnica Wschodnia Lęborka.

Proponowane działanie

6

Marian Kurzydło - Sekretarz Miasta Lęborka

II.2.1. Przygotowanie
i promowanie wielobranżowej oferty rekreacyjno-turystycznej (str. 33)

 • Współpraca między gminna służąca wzrostowi atrakcyjności terenu wokół jeziora Lubowidz – rozwój infrastruktury, promowanie sportów wodnych.
   

Zaproponowany zapis został uwzględniony jako proponowane działanie. Zgodnie z metodologią opracowania dokumentu strategii jest to zbyt wąskie zagadnienie tematyczne, aby mogło być celem strategicznym.

Proponowane działanie

7

Teresa Rycak – Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej

 

III.3.2.
Rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej
i wodnej oraz nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej.
(str. 37)

 • Wykorzystanie nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej z plastiku.
  W trakcie spotkań bezpośrednich dokonano uszczegółowienia zapisu:
 • Wykorzystanie nowych technologii w zakresie pozyskiwania „zielonej energii”

Proponowane działanie

 

8

Renata Palczewska – Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska

III.3.3.
Promocja dbałości o stan środowiska, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju
i edukacja ekologiczna
(str. 37)

 • Wykorzystywanie narzędzi umożliwiających udział mieszkańców w decyzjach dotyczących inwestycji środowiskowych oraz ingerujących w lokalne środowisko przyrodnicze– konsultacje społeczne, partycypacja, wspólne opiniowanie dokumentów.

Proponowane działania

 

Uwagi zostały przyjęte i wpisane do dokumentu strategicznego.