Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie

Utworzono: 03-04-2023

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 11a i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 stycznia 2023 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję nr 1zrid/2023/MCH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).”, zlokalizowanej na określonych nieruchomościach gruntowych.

Pełna treść Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku