Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 24-09-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 września 2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XXXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska - bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji rady gminy z dnia 30 sierpnia 2021 roku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/301/20 Rady Gminy Nowa
  Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/300/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2042.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,495 km (Laska)"
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska porozumienia z Gminą Miasto Lębork w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usług uciążliwych związanych z przetwarzaniem odpadów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Lęborska w Gminie Nowa Wieś Lęborska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 258, 6, 262, 250 położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do trzech lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnówko (ulica Zaciszna).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubowidz (ulica Lawendowa).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubowidz (ulica Wiosenna).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubowidz (ulica Dębowa).
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Korda

Element dekoracyjny. Herb Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika