Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 07-12-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 20 grudnia 2021 roku o godz. 12:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska — bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy tj. 29 listopada 2021 roku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/301/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w m. Redkowice polegająca na przebudowie wyniesionego przejścia dla pieszych".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK nr 6 m. Pogorzelice do m. Unieszyno".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo Nowowiejskie".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania polegającego na modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Rybki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2022-2042.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Korda

Element dekoracyjny. Herb Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika