Konkurs grantowy "Fabryka Lokalnych Innowacji"

Utworzono: 03-06-2022

Startuje druga edycja Konkursu Grantowego — Fabryka Lokalnych Innowacji, którego Sponsorem Głównym jest firma Farm Frites Poland S.A., Partnerem — Profarm Sp. z o.o. a Operatorem UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie posiadające osobowość prawną;
  • grupy nieformalne (min. 3 osoby zaangażowane w realizację Projektu) z zastrzeżeniem, że grupy nieformalne mogą składać Wnioski wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawnych (jak wyżej);
  • szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki kultury i ośrodki pomocy społecznej oraz biblioteki i muzea, których organem założycielskim, wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem jest bezpośrednio lub pośrednio jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

  • mieć innowacyjny pomysł na zmianę w swoim otoczeniu w obrębie powiatu lęborskiego, szczególnie w zakresie:

poprawy życia mieszkańców;
ochrony środowiska naturalnego;
edukacji;
budowy społeczeństwa obywatelskiego;

  • wypełnić i złożyć wniosek poprzez formularz online do 8 lipca 2022 roku do godziny 17:00.

Źródło, Regulamin konkursu oraz link do formularza online

Element dekoracyjny.