Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie

Utworzono: 21-03-2023

Z inicjatywy Gminy Nowa Wieś Lęborska w urzędzie odbyły się konsultacje eksperckie dotyczące Jeziora Lubowidzkiego z udziałem przedstawicieli:
- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Hydrobiologii);
- lokalnych samorządów (Gmina Nowa Wieś Lęborska, Powiat Lęborski, Gmina Łęczyce, Gmina Miasto Lębork);
- Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim;
- ZO PZW Słupsk;
- Gminnego Koła PZW "Pstrąg" w Nowej Wsi Lęborskiej;
- Nadzoru Wodnego w Lęborku (Wody Polskie);
- Nadleśnictwa Lębork;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku;
- Sołectwa Lubowidz;
- przedsiębiorców;
- LOT Ziemia Lęborska-Łeba;
- Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby".

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisława Chojnackiego zakresu wykonanych oraz trwających inwestycji dotyczących rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach w bezpośrednim otoczeniu (zlewni) Jeziora Lubowidzkiego.

Gmina Nowa Wieś Lęborska od kilku ostatnich lat porządkuje gospodarkę wodno-ściekową w zlewni jeziora, budując kolejne kilometry sieci kanalizacji sanitarnej. W latach ubiegłych skanalizowano zabudowania znajdujące się na północ od jeziora w kierunku drogi krajowej nr 6. Obecnie kończy się II etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz. Zakłada się, że do końca 2024 roku, dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" skanalizowane zostanie całe sołectwo. Całe przedsięwzięcie (prace zakończone, trwające i planowane) to aż 18,2 km długości sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości ponad 12,5 mln zł.

Po referacie dr hab. Krystian Obolewski, Kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawił wykład pt. „Metody odbudowy ekosystemów jeziornych na przykładzie Jeziora Lubowidzkiego”, który stanowi wstęp do tematyki badań środowiskowych.

Po omówieniu głównej problematyki głos zabierali kolejni uczestnicy spotkania, deklarując wzajemną pomoc, a także wsparcie merytoryczne i techniczne dla wymagającego przedsięwzięcia.

Spotkanie zakończyło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Gminą Nowa Wieś Lęborska, Gminą Miastem Lębork, Gminą Łęczyce i Powiatem Lęborskim, którego przedmiotem jest:
- wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów naukowo-badawczych i analitycznych oraz opracowywaniu ich wyników w ramach prowadzenia rekultywacji Jeziora Lubowidzkiego;
- współdziałanie i wzajemna pomoc w pozyskiwaniu grantów krajowych i zagranicznych.

Dokument podpisali:
- dr hab. Marek Macko, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy UKW w Bydgoszczy;
- Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski:
- Piotr Wittbrodt, Wójt Gminy Łęczyce;
- Jerzy Pernal, Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka;
- Zdzisław Chojnacki, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Pierwsze prace badawcze naukowców z Bydgoszczy rozpoczną się już w połowie kwietnia bieżącego roku. W ramach podpisanego porozumienia samorządy zobowiązały się do sfinansowania badań środowiskowych przy równym podziale kosztów, których całkowita wartość to 59 400 zł.

W efekcie prac badawczych powstanie opracowanie naukowe, które stanowić będzie jednocześnie raport o aktualnym stanie akwenu, co może okazać się kluczowe przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w przyszłości. Nowa perspektywa finansowa środków zewnętrznych na lata 2021-2027 i priorytety zapisane w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, Rządu RP i Województwa Pomorskiego w kwestii „bioróżnorodności i zachowania przyrody” stwarzają szansę na wdrożenie kosztownych działań zatrzymujących postępujący proces eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego.

Grafika 1: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 2: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 3: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 4: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 5: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 6: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 7: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 8: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 9: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 10: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 11: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 12: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 13: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 14: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 15: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie
Grafika 16: Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie