Aktywne Sołectwo Pomorskie - złóż wniosek do 06.02.2024!

Utworzono: 23-01-2024

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego po raz kolejny ogłosił przedsięwzięcie Aktywne Sołectwo Pomorskie. Najbardziej aktywne sołectwo może otrzymać dofinansowanie na zadanie, które będzie służyć potrzebom mieszkańców wsi.

W ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać nawet 20.000 zł. Środki można przeznaczyć np. na remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców.

Gmina może aplikować o przyznanie rekomendacji do udzielenia pomocy finansowej maksymalnie dla 1 zadania ze swojego terenu, spośród złożonych przez sołectwa wniosków aplikacyjnych w 2024 roku.

Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców lub bezpieczeństwo publiczne. Dodatkowo zadanie musi być atrakcyjne i oryginalne w wymiarze lokalnym, wpływać na podnoszenie wartości krajobrazu wiejskiego przy jednoczesnym zachowaniu charakteru wsi, pozytywnie wpływać na jakość środowiska, służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, mieć wymiar edukacyjny oraz zakładać udział środków własnych (wkład finansowy).

Należy pamiętać, że:

  • zadanie musi być inwestycją, czyli powinno obejmować roboty budowlane (np. remont, budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, zakup urządzeń na place zabaw, siłowni zewnętrznych, małej architektury itp.) lub dotyczyć zakupu środków trwałych (cena jednostkowa każdego produktu powyżej 10.000,00 zł);
  • zadanie musi być realizowane na gruncie stanowiącym własność gminy;
  • zadanie stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (podjętą na zebraniu wiejskim w trybie uchwały – dopuszczalna jest uchwała z ubiegłego roku);
  • wartość dotacji, którą można otrzymać – do 20 tys. zł;
  • wszelkie czynności związane z zaangażowaniem i wydatkowaniem środków w ramach projektu (także wkładu własnego), nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy projektowej;
  • zadanie musi być dokładnie zaplanowane i posiadać poglądową wizualizację oraz orientacyjny szkic, umożliwiający zlokalizowanie elementów zadania w zagospodarowaniu terenu; do wniosku należy załączyć także kolorowe zdjęcie terenu, na którym ma być realizowane zadanie (pokazujące stan na dzień złożenia wniosku) w formacie A4;
  • oceniany jest także wnoszony wkład własny finansowy oraz wkład własny w postaci pracy mieszkańców;
  • wniosek o dofinansowanie musi być kompletny i poprawnie wypełniony we wszystkich punktach.

Ocena wniosków dokonana zostanie przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. Wójt rekomenduje tylko 1 wniosek (spośród wniosków spełniających wszystkie kryteria określone w konkursie)!

Nabór:
Zainteresowane sołectwa mogą składać wypełnione wnioski aplikacyjne w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2024 r. do godz. 15:30.

Następnie NAJLEPSZY WNIOSEK (TYLKO JEDEN), poprawnie wypełniony, który spełnia wszystkie wymagania określone dla przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024, zostanie podpisany przez Wójta i Skarbnika oraz złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w terminie do 16 lutego 2024 r.

UWAGA! Wniosków nie mogą pisać pracownicy Urzędu Gminy, gdyż byłoby to nieetyczne i niesprawiedliwe wobec sołectw, które będą pisać samodzielnie. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż konkurs ten przeznaczony jest dla najbardziej aktywnych sołectw z całego Województwa Pomorskiego i ta aktywność powinna być widoczna także podczas pisania wniosku.

Należy dokładnie przemyśleć tematykę swojego wniosku i zapoznać się z zasadami programu.

Zasady aplikowania oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się tutaj: https://pomorskie.eu/aktywne-solectwo-pomorskie-2024-to-nawet-20-tys-zl-dla-waszych-wsi-mozna-juz-skladac-wnioski/

Dane niezbędne do napisania wniosku:

1) pełna nazwa gminy

Gmina Nowa Wieś Lęborska

2) dokładny adres gminy (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

3) NIP gminy

841-16-09-623

4) REGON gminy

770979766

5) osoby upoważnione do zawarcia umowy w imieniu gminy (imię nazwisko i stanowisko, jeśli wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy należy wskazać)

Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy

Bogusława Gulewicz - Skarbnik

6) numer rachunku bankowego właściwy w przypadku przekazania pomocy finansowej, nazwa banku

68 1020 2791 0000 7502 0268 8646, PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

7) nazwa posiadacza rachunku bankowego

Gmina Nowa Wieś Lęborska

8) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

telefon: 598 612 428, 598 633 064
e-mail: ugnwl@nwl.pl

9) dane pracownika gminy upoważnionego do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących wniosku aplikacyjnego (imię, nazwisko, pełniona funkcja, bezpośredni nr telefonu i bezpośredni adres e-mail) i odpowiedzialnego za realizację zadania w przypadku zawarcia umowy

Bartłomiej Zambrzycki – spec. ds. rozwoju gminy

tel. 598 612 428 wew. 35, kom. 605 645 393

e-mail: bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl