WAŻNA INFORMACJA. Opłata z tytułu chowu i hodowli ryb

Utworzono: 04-12-2018

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku informuje, iż ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 roku wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne: Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłat z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy - prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Stosownie do art. 6 nowelizacji prawa wodnego - podmioty będą składały Wodom Polskim po raz pierwszy oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb za IV kwartał 2018 r., a więc w terminie 1-30 stycznia 2019 r.

Wzory oświadczeń zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich po dniu 1 grudnia 2018r.

Przedmiotowe oświadczenia należy wówczas przesyłać na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk.

Grafika 1: WAŻNA INFORMACJA. Opłata z tytułu chowu i hodowli ryb