Uprawa maku i konopi włóknistych w 2019

Utworzono: 29-11-2018

INFORMACJA
dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku.

Podstawa prawna
Art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Opis sprawy
Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
Zgodnie z art. 45 ust 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

Opis procedury:
W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego należy kierować do połowy grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Sejmik Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
1) imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
2) miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
3) dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
4) czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
5) wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
6) cel prowadzenia uprawy,
7) lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,
8) powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Uwagi dodatkowe:
1) Projekt uchwały jako projekt aktu prawa miejscowego podlega konsultacjom z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2) Uchwała jako akt prawa miejscowego jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
3) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawę prowadzi:
Departament Środowiska i Rolnictwa
Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
Osoba do kontaktu: Pan Michał Laska, starszy inspektor, tel. 58 32 68 673, e-mail: m.laska@pomorskie.eu