Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Utworzono: 25-11-2020

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 25 listopada 2020 r. Klub Sportowy „Anioły”, zarejestrowany w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, pod numerem 21, z siedzibą w Garczegorzu nr 38, złożył ofertę na realizację zadania pn.”Juniorskie zakończenie sezonu 2020” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do dnia 02.12.2020 r., w następujący sposób:
- osobiście w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, do urny wystawionej przed wejściem głównym do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w godzinach pracy urzędu. Złożenie uwag w tej formie, nie pozwala na otrzymanie ‘potwierdzenia złożenia pisma’.
- drogą elektroniczną na adres: ugnwl@nwl.pl,
- listownie na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (decyduje data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie wraz z ofertą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.nwl.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz na stronie internetowej gminy www.nwl.pl

Poniżej do pobrania oferta realizacji zadania.