Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Utworzono: 10-07-2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej 

Część działki nr 463/7

KW – SL1L/00004495/7

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

1,7 m 2 (rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie: przyłącze kablowo-pomiarowe

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Teren komunikacji – planowany przebieg drogi publicznej. Droga klasy D.

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wnoszenia

Czynsz dzierżawny:

- za rok 2023 (proporcjonalnie do liczby dni)

37,52 zł netto plus 23% podatku VAT, termin zapłaty: do 21 sierpnia 2023

 - za każdy następny rok 76,50 zł netto plus 23% podatku VAT

termin zapłaty: do 30 stycznia każdego roku

Zasady aktualizacji opłaty

Aneks do umowy

Dodatkowe informacje

  • przedmiotowa działka przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele infrastruktury technicznej – przyłącze kablowo-pomiarowe
  • nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy