Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Utworzono: 10-07-2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Tabela nr 1

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Obręb ewidencyjny

Pow. działki

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży

1192/2

SL1L/00030933/1

Obręb ewidencyjny

Nowa Wieś Lęborska

0,0091

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Osiedla Na Stoku. Kształt działki nieregularny, uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie nieruchomości. Nad częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 1197/1 obrębu Nowa Wieś Lęborska.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomość położona jest na terenie elementarnym oznaczonym jako obszary zwartej i rozproszonej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze. Zgodnie z Ewidencją Gruntów Budynków nieruchomość stanowi drogę – dr. 

10 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)

 

Tabela nr 2

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Obręb ewidencyjny

Pow. działki

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży

115/65

SL1L/00044809/4

Obręb ewidencyjny

Lubowidz

0,0240

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mostach przy ul. Osiedle Pod Lasem. Kształt działki nieregularny, uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie nieruchomości. Teren charakteryzuje się spadkiem w kierunku wschodnim. Przez działkę przebiega podziemna linia elektroenergetyczna.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 115/58 obrębu Lubowidz.

04/10.1.KDW- dojazd (uchwała nr XXXIII/213/05 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Mosty, Gmina Nowa Wieś Lęborska).

 

 

20 000,00 zł.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Stawka obowiązująca w dniu sporządzania niniejszego wykazu wynosi 23%.

 

 Tabela nr 3

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Obręb ewidencyjny

Pow. działki

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży

115/66

SL1L/00044809/4

Obręb ewidencyjny

Lubowidz

0,0218

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mostach przy ul. Osiedle Pod Lasem. Działka ma kształt trójkąta, uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie nieruchomości. Teren charakteryzuje się spadkiem w kierunku wschodnim. Przez działkę przebiega podziemna oraz napowietrzna  linia elektroenergetyczna.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 115/25 obrębu Lubowidz.

04/10.1.KDW- dojazd

MN.04 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej

(uchwała nr XXXIII/213/05 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Mosty, Gmina Nowa Wieś Lęborska).

 

 

20 000,00 zł.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Stawka obowiązująca w dniu sporządzania niniejszego wykazu wynosi 23%.

 

Tabela nr 4

 

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Obręb ewidencyjny

Pow. działki

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży

176/1

SL1L/00035832/8

Obręb ewidencyjny Janowiczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107/1

SL1L/00015311/4

Obręb ewidencyjny Janowiczki

0,0100

 

 

 

 

 

 

0,0034

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Janowiczkach. Działka ma kształt nieregularny, uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie nieruchomości. Przez działkę przebiega napowietrzna  linia elektroenergetyczna, przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 160 obr. Janowiczki oraz podziemna linia elektroenergetyczna wraz z przyłączem na granicy z dz. 160 obr. Janowiczki.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 160 obrębu Janowiczki..

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Janowiczkach. Działka ma kształt nieregularny, uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 160 obrębu Janowiczki.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości położone są na terenie elementarnym oznaczonym jako obszary zwartej i rozproszonej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze. Zgodnie z Ewidencją Gruntów Budynków nieruchomości stanowią drogi – dr.   

10 000,00 zł                                                        (działka nr 176/1 oraz działka nr 107/1)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.) upływa z dniem 21 sierpnia 2024 roku.

Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy na okres 21 dni tj. od 10 lipca 2024 roku do  31 lipca  2024 roku. Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie (dnia 10 lipca 2024 roku) oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.nwl.pl/

       WÓJT GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA 
              /-/
SZYMON MEDALION