Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Utworzono: 21-03-2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:

Położenie nieruchomości: Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 54, lokal nr 4

Oznaczenie nieruchomości gruntowej wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr 865/1 obr. Nowa Wieś Lęborska
Powierzchnia: 0,29 ha
KW nr SL1L/00017279/1

Opis nieruchomości lokalowej – przedmiot sprzedaży: Przedmiot sprzedaży stanowi lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 53,70 m2 usytuowany w budynku mieszkalnym wielolokalowym. Lokal składa się korytarza, trzech pokoi, kuchni oraz łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,45 m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą indywidualną CO i CWU zasilaną z kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w piwnicy.

Lokal mieszkalny nr 4 stanowi samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) – zaświadczenie Starosty Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2023 r. znak: B.705.172.2023.KM.

Lokal znajduje się w budynku wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Stan ogólny lokalu – przeciętny. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu nr 865/1, związany z własnością lokalu nr 4, wynosi 8/100.

 

Opis nieruchomości gruntowej:Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 865/1 obręb Nowa Wieś Lęborska o powierzchni 0,29 ha. Na gruncie tym znajdują się dwa budynki mieszkalne: Grunwaldzka 54 i Grunwaldzka 53 oraz kilka budynków gospodarczych w zróżnicowanym stanie technicznym. Działka jest ogrodzona, częściowo porośnięta trawą, częściowo wykorzystywana na cele ogrodnicze, częściowo jako parking. Graniczy bezpośrednio z drogą wojewódzką 214 (działka nr 781) i drogą wewnętrzną gminną (działka nr 864).

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Z treści księgi wieczystej KW Nr SL1L/00017279/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynika, że nieruchomość ta nie jest obciążona długami i innymi ograniczeniami oraz jest wolna od praw osób trzecich.

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania: Działka nr 865/1, na której posadowiony jest budynek nr 54 wraz z lokalem nr 4, znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/293/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska. Zgodnie z przywołanym planem miejscowym, działka nr 865/1 znajduje się częściowo na terenie oznaczonym symbolem 042-UP – tereny usług publicznych, a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 012-MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Cena nieruchomości: 121.000,00 zł* (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)

Informacja o przeznaczeniu do zbycia – forma zbycia: Sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym w myśl art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) upływa z dniem 2 maja 2024 roku. Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy na okres 21 dni tj. od dnia 21 marca 2024 roku do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie (dnia 21 marca 2024 roku) oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.nwl.pl/

* - Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361)