Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 09-01-2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z pózn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2020 roku zadania publicznego
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości łącznej 200.000 zł.
Tytuł zadania publicznego:
Zadanie 1 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy - 17.000 zł
Zadanie 2 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka - 18.000 zł
Zadanie 3 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna - 127.000 zł
Zadanie 4 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate sportowe - 9.000 zł
Zadanie 5 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa - 20.000 zł
Zadanie 6 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe - 6.000 zł
Zadanie 7 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo - 2.000 zł
Zadanie 8 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo - 1.000 zł

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

Grafika 1: Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska