Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Utworzono: 01-03-2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/24/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2019 roku zadania publicznego
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2019 r.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 40.000 zł.
Tytuł zadania publicznego:
Działaj lokalnie - aktywna integracja mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

Grafika 1: Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych