Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Utworzono: 07-06-2023

W dniu 6 czerwca 2023 r. OSP w Chocielewku złożyło ofertę na realizację zadania pn. "Spływ kajakowy dla członków Młodzieżowych Druzyn Pożarniczych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska" w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta została złożona w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571).

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do dnia 14.06.2023 r.,
w następujący sposób:

  • osobiście w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w godzinach pracy urzędu
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (decyduje data wpływu do urzędu),
  • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka

Ogłoszenie wraz z ofertą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (Strona główna - Urząd Gminy – Ogłoszenia) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz na stronie internetowej gminy (Strona główna — Gmina – Organizacje pozarządowe – Aktualności).

Poniżej do pobrania skan oferty.