Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej?

Utworzono: 06-05-2020

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wicepremier prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zauważając problemy III sektora, uwzględnił odpowiednie rozwiązania w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19), które są bezpośrednio adresowane do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak przepisy ustawy wpływają na działanie III sektora?

- Możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników NGO
- Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek
- Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej.
- Możliwość rozłożenia na raty należności wobec ZUS-u lub zapłacenia jej później
- Przesunięcie płatności podatku bez dodatkowych opłat
- Zmiana w rozliczaniu wykonanych zadań publicznych
- Realizacja zadań publicznych bez konkursu ofert
- Brak konieczności opłacania opłat audiowizualnych
- Możliwość poinformowania urzędu o naruszeniu przepisów podatkowych w formie elektronicznej
- Możliwość głosowania w fundacjach i stowarzyszeniach w formie elektronicznej
- Przekazanie 1% do czerwca 2020 r.
- Świadczenia na ochronę miejsc pracy
- Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminów płatności rat tego podatku
- Zmiana warunków lub terminu spłaty kredytu
- Zmiany w umowach o realizację zadania publicznego
- Możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Istotne rozporządzenia Ministra Finansów

Z myślą o podatnikach płacących CIT-8, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, odpowiadając na postulaty, zmieniono terminy złożenia i zapłaty podatku CIT za 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542).

Z dniem 31 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), które określa inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
- art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
Umożliwi to organizacjom pozarządowym wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych mimo trudności wywołanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce.

Więcej informacji na: https://pozytek.gov.pl/co-organizacje-pozarzadowe-zyskaly-dzieki-tarczy-antykryzysowej/

Informacje na temat Tarczy Antykryzysowej dla III sektora można również znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie-ngo

Dodatkowo informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji udostępnia uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na stronie:
https://www.rcl.gov.pl/?q=content/teksty-ujednolicone-aktow-prawnych

Ponadto w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP został umieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695). Dostępny jest na stronie:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

Źródło informacji:https://pozytek.gov.pl/

Grafika 1: Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej?