Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1. Odpady komunalne selektywnie zebrane
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne:
1) z papieru zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
2) ze szkła zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
3) z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrany w sposób selektywny - w każdej ilości,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
7) zużyte opony (samochodowe, motocyklowe, rowerowe), zebrane w sposób selektywny - w ilości 8 sztuk rocznie z nieruchomości,
8) naturalne choinki - w każdej ilości,
9) niebezpieczne - w każdej ilości.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne może odmówić odbioru odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilości wskazują na to, że nie są to odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Przeterminowane leki - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Chemikalia -w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe- należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek handlowych, placówek oświaty i urzędu gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
6. Akumulatory przemysłowe i samochodowe- należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po segregacji – w każdej ilości.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), pozostałe po segregacji – w każdej ilości.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia występowania w odpadach komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka nie jest prowadzona. Kontroli selektywnej zbiórki dokonywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady.
2. W przypadku stwierdzenia występowania w pojemnikach, workach na odpady komunalne selektywnie zebrane odpady, które winny być zbierane do pojemnika z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi), uznaje się, że selektywna zbiórka nie jest prowadzona. Kontroli selektywnej zbiórki dokonywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne i w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne, przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
3. Zgodnie z art. 6 ka ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- na podstawie powyższego powiadomienia zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. 1. W ramach opłaty właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę, zaopatrzeni zostaną w pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie:
1) dla zabudowy jednorodzinnej:
- worki niebieskie na papier,
- worki zielone na szkło,
- worki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- worki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
2) dla zabudowy wielolokalowej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe):
- pojemniki niebieskie na papier,
- pojemniki zielone na szkło,
- pojemniki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- pojemniki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
- worki niebieskie na papier,
- worki zielone na szkło,
- worki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- worki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
2. Dostarczenie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne kolejnego worka danego rodzaju nastąpi po przekazaniu zapełnionego worka.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne selektywnie zebrane

§ 5. 1. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru (pojemniki/worki niebieskie) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na 4 miesiące,
2) zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na cztery miesiące,
3) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej jeden raz na cztery miesiące w okresie od kwietnia do października.
2. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego szkła (pojemniki/worki zielone) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na trzy miesiące,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na cztery tygodnie,
3) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: co najmniej jeden raz na trzy miesiące w okresie od kwietnia do listopada.
3. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego metalu, tworzywa sztucznego, i opakowań wielomateriałowych (pojemniki/worki żółte) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na cztery tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na dwa tygodnie,
3) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – co najmniej jeden raz na cztery tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.
4. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worki i pojemniki brązowe) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: raz na miesiąc, z tym, że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe): jeden raz nw miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu,
3) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku- jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.
5. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 5 i § 6, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Nowa Wieś Lęborska zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionego właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
6. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w § 5 i § 6, które zostały wystawione przed posesję do krawędzi jezdni.
7. Odpady komunalne wymienione w § 5 i § 6 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 6, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie będą odbierane.
8. Odbiór odpadów o których mowa w § 5 i § 6 nie może następować w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

§ 6. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), pozostałe po sortowaniu z następującą częstotliwością, w przypadku nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) - jeden raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października raz na tydzień,
3) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od:
- kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie,
- w listopadzie- jeden raz na cztery tygodnie.
4) z pojemników ustawionych przy drogach, przystankach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego- nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, mogą dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne selektywnie zebrane, w szczególności:
1) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
2) metale oraz opakowania z metali,
3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,
5) szkła oraz opakowania szklane,
6) bioodpady,
7) przeterminowane leki,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 9) chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
14) zużyte opony.
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia. Szczegółowa informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.nwl.pl.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie te odpady wymienione w ust. 1, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilości wskazują na to, że nie są to odpady komunalne o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Rozdział 4.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli niewłaściwego świadczenia usług

§ 8. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
v 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady właściciel nieruchomości zgłasza powyższy fakt do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej telefonicznie pod nr 59 8612 428, 59 8612 167, elektronicznie e-mail: ugnwl@nwl.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości.
2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza powyższy fakt do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej telefonicznie pod nr 59 8612 428, 59 8612 167, elektronicznie e-mail: ugnwl@nwl.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości.

Grafika 1: Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług