Zawiadomienie o obowiązku zawierania umowy na odbiór odpadów komunalnych

Utworzono: 01-07-2020

Na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z Uchwałą nr XIII/157/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/187/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE Z DNIEM 1 LIPCA 2020

właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, biblioteki, apteki itp.) są obowiązani do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami wykonywującymi w/w usługi*.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części:

  • przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz
  • przeznaczoną na działalność gospodarczą,

właściciele nieruchomości (tzw. mieszanej) powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art.6c. ust.1 ustawy przywołanej na wstępie.

Mając na uwadze powyższe, właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część:

  • dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • niezamieszkałą, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) zgodnie z odrębną umową na odbiór odpadów komunalnych.

 

W przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych spoczywa na właścicielu lokalu, chyba ze zapisy umowy najmu lokalu stanową inaczej.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia przez Gminy ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwracamy się z prośbą o dostarczenie do Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkować będą wezwaniem do ich okazania.

Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy tj. uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

* Umowy cywilnoprawne na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać tylko i wyłącznie z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacja dostępna na stronie bip.nwl.pl w zakładce Informacje o środowisku - Rejestr Działalności Regulowanej.

Kontury zielonego domu ze znakiem recyklingu w środku. Znak recyklingu to trzy zielone strzałki układające się w trójkąt.