UWAGA: Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Utworzono: 22-04-2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, informuje, że na terenie powiatu lęborskiego stwierdzono pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Ognisko zostało stwierdzone w stadzie drobiu przyzagrodowego, w miejscowości Janowiczki gm. Nowa Wieś Lęborska.

Choroba charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na każdy przypadek podwyższonej śmiertelności w stadach drobiu.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku prosi wszystkich hodowców drobiu na terenie Powiatu Lęborskiego o zachowanie ostrożności i wzmożoną czujność, aby nie dopuścić do powstania nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków –HPAI.

Na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska zostanie wyznaczony obszar zapowietrzony – w promieniu 3 km od ogniska oraz obszar zagrożony – w promieniu 10 km od ogniska choroby. Obszar zagrożony obejmie również Gminę Wicko oraz Gminę Miasto Lębork.

Zasięg obszarów zostanie podany w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego, które ukaże się w najbliższych dniach w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Na obszarze obydwu obszarów urzędowi lekarze weterynarii niezwłocznie przeprowadzą kontrole wszystkich gospodarstw utrzymujących drób – zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

W gospodarstwach na obszarach zapowietrzonych:

 1. nakazuje się:
 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem z ptakami utrzymywanymi w poszczególnych gospodarstwach,
 • bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby wizytujące dane gospodarstwo i w odniesieniu do środków transportu,
 • prowadzenie przez posiadacza zwierząt wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub wychodzących z niego
 • niezwłocznie informować o zwiększonej śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 1. zakazuje się:
 • wprowadzania do i z gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • wywożenia lub rozrzucania nawozów naturalnych lub ściółki;
 • zakaz przemieszczania z gospodarstw drobiu, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, oraz produktów pochodzących od drobiu- w tym jaj konsumpcyjnych, mięsa
 • zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw drobiu i ptaków,

Odstępstwa od zakazu przemieszczania drobiu z obszaru zapowietrzonego:

Przemieszczenie takie odbywa się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, drób musi być poddany natychmiastowemu uboju. Przemieszczenie poprzedzone jest badaniem klinicznym i w razie konieczności badaniem laboratoryjnym (zalecane), którego wyniki muszą być ujemne.

W gospodarstwach na obszarze zagrożonym:

 1. nakazuje się:
 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem z ptakami utrzymywanymi w poszczególnych gospodarstwach,
 • bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby wizytujące dane gospodarstwo i w odniesieniu do środków transportu,
 • prowadzenie przez posiadacza zwierząt wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub wychodzących z niego,
 • niezwłocznie informować o zwiększonej śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 1. zakazuje się:
 • wprowadzania do i z gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • wywożenia lub rozrzucania nawozów naturalnych lub ściółki;
 • zakaz przemieszczania z gospodarstw drobiu, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności,  oraz produktów pochodzących od drobiu- w tym jaj konsumpcyjnych, mięsa,
 • zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw drobiu i ptaków,

Odstępstwa od zakazu przemieszczania drobiu z obszaru zapowietrzonego:

Przemieszczenie takie odbywa się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, drób musi być poddany natychmiastowemu uboju. Przemieszczenie poprzedzone jest badaniem klinicznym i w razie konieczności badaniem laboratoryjnym (zalecane), którego wyniki muszą być ujemne.

Warunki znoszenia restrykcji w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

 • nie stwierdzono kolejnych ognisk choroby;
 • upłynęło co najmniej 21 dni od daty zakończenia wstępnej dezynfekcji w ognisku choroby i do momentu przeprowadzenia badań we wszystkich gospodarstwach – obszar zapowietrzony;
 • upłynęło najmniej 30 dni od daty zakończenia wstępnej dezynfekcji w ognisku choroby i do momentu przeprowadzenia badań we wszystkich gospodarstwach – obszar zagrożony.

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 1. Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:
  Zaleca się:
 • rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermach;
 • unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren ferm;
 • sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających  przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych w/w zabiegów;
 • obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami;
 • niezwłoczne informowanie powiatowych lekarzy weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów , mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej;
 • zgłaszanie w powiatowych inspektoratach weterynarii zamiaru przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 1. Informacje dla drobnotowarowych hodowców drobiu-chów przyzagrodowy

Zaleca się:

 • nie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu (a w takich przypadkach zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa biologicznego).

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia chorobą oraz konsekwencje prawne.

W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów wysoce zjadliwej grypy ptaków należy skontaktować się z:
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lęborku
ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork
tel.: 59 862 21 80, fax: 59 862 21 01,
e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl

Element dekoracyjny. grafika