Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Krępie Kaszubskiej

Utworzono: 21-09-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krępa Kaszubska, obręb ewidencyjny Krępa Kaszubska, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami:

  • 547/17 o powierzchni 0,1242 ha,
  • 547/18 o powierzchni 0,1239 ha,
  • 547/20 o powierzchni 0,1278 ha,
  • 547/21 o powierzchni 0,0956 ha.

Data przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku o godzinie 9-tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Mapa z oznaczeniem działek.

(*) podane ceny są cenami netto; do ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Stawka podatku obowiązująca w dniu sporządzenia ogłoszenia o przetargu  wykazu wynosi 23%.

Lokalizacja ogólna nieruchomości:
Nieruchomość położona w centralnej części Krępy Kaszubskiej, w pobliżu znajduje się oddział przedszkolny, biblioteka publiczna, świetlica, boisko sportowe z placem zabaw, sklep spożywczy oraz przystanek autobusowy. Dzięki położeniu przy drodze wojewódzkiej (DW 214) miejscowość jest bardzo dobrze skomunikowana z okolicą. Odległość od Lęborka wynosi ok. 10 km, od Łeby ok. 20 km.

Opis nieruchomości:
Dla ww. nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00022052/2. W dziale III księgi wieczystej widnieje m.in. zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 547/7 (działka nr 547/7 uległa podziałowi na działki nr 547/13, 547/14, 547/15, 547/16, 547/17, 547/18, 547/19, 547/20, 547/21) stanowiącą własność Gminy Nowa Wieś Lęborska, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku usytuowanym na działce nr 547/4 objętej KW nr 28706. W dniu 27 lipca 2022 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Lęborku wniosek o wykreślenie ww. służebności gruntowej (wzmianka w dziale III KW SL1L/00022052/2 nr DZ. KW./SL1L/5948/22/1).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Teren płaski, częściowo zakrzaczony, nieogrodzony.
Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej 214 zostanie zapewniony za pośrednictwem działki nr 547/13 (gminna droga wewnętrzna) na postawie służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 547/17, 547/18, 547/20, 547/21.

Przeznaczenie nieruchomości:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska – obszar zwartej oraz rozproszonej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze. Zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, nieruchomość stanowi grunty orne (RIVb).

Cena wywoławcza:

  • 547/17 o powierzchni 0,1242 ha wynosi: 53 000 zł,
  • 547/18 o powierzchni 0,1239 ha wynosi: 53 000 zł,
  • 547/20 o powierzchni 0,1278 ha wynosi: 55 000 zł,
  • 547/21 o powierzchni 0,0956 ha wynosi: 41 000 zł,

Do ceny wywoławczej doliczony zostanie podatek Vat wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przelewem na konto Urzędu Gminy – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 20 października 2022 roku. Wadium powinno być wnoszone  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20 października 2022 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadia przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
a/ dowód wpłaty wadium,
b/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo,
c/ w przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku  wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie,
d/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
e/ w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

Wymagana forma pełnomocnictw: notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi w ogłoszeniu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba, która została ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy, zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów wieczysto księgowych.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem (pokój nr 5) w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej  i jest do wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu,  tel. 59 861 24 28 w. 33.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniu 21  września 2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w sołectwie Krępa Kaszubska, przez zamieszczenie w dniu 21 września 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy (https://www.nwl.pl/), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (https://bip.nwl.pl/) oraz poprzez umieszczenie wyciągu  z ogłoszenia w prasie w dniu 21 września  2022 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Chojnacki