Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Utworzono: 29-05-2023

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr LIII/576/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 oraz zmiany do tej uchwały wprowadzonej Uchwałą Nr LVIII/617/23 z dnia 9 lutego 2023 roku,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 r.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w łącznej wysokości wynosi: 90.000 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl, w terminie do 20.06.2023 r., do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU