Zmiana opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2022 r.

Utworzono: 17-11-2021

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przede wszystkim kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. Dodatkowo istotny wpływ na wzrost stawki ma wzrost ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych.

W dniu 8 listopada 2021 r. na XXXIX sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, została podjęta uchwała, która
od 1 stycznia 2022 r. wprowadza zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszonych przez Gminę. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami m. in.:

 1. większą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (co powoduje wzrost kosztów ich odbioru, transportu i zagospodarowania),
 2. załamaniem na rynku surowców wtórnych (brak popytu m. in. po zamknięciu rynków azjatyckich),
 3. zmiana przepisów prawa (m.in. nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami).

Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2020 roku nie jest dłużej możliwe.

Rada Gminy Nowa Wieś zaakceptowała propozycje nowych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów ustalono podwyższoną opłatę w wysokości 90,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Dodatkowo zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 15% od miesięcznej kwoty opłaty.

UWAGA!

Od gospodarstw domowych, które skorzystają z ulgi z tytułu kompostowania odpadów nie będzie odbierana frakcja bioodpadów w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokryć jego realne koszty.

Prawie 98% kosztów systemu gospodarki odpadami Gminy Nowa Wieś Lęborska to koszty odbioru oraz koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Planuje się, iż finansowanie w 2021 r. poszczególnych elementów gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach opłaty ponoszonej przez mieszkańców powinno ukształtować się w następujący sposób (na podstawie danych z pełnego roku kalendarzowego – rok bazowy 2020):

 1. koszt odbioru i transportu odpadów od mieszkańców do miejsca składowania – 2,3 mln zł rocznie,
 2. koszt zagospodarowania odebranych odpadów od mieszkańców – 1,7 mln zł rocznie
 3. utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnówku – 30 tys. zł rocznie,
 4. odbiór przeterminowanych leków (wyznaczony punkt zbiórki leków to apteka w ośrodku zdrowia w Nowej Wsi Lęborskiej) – 666,40 zł rocznie,
 5. dzierżawa pojemników typu dzwon – 3 tys. zł rocznie,
 6. usunięcia dzikich wysypisk – 3 tys. zł rocznie,
 7. koszty administracyjne systemu (m. in. koszty ulotek informacyjnych, koszt wysyłki zawiadomień, wezwań itp.) – 84,5 tys. zł rocznie.

W związku z powyższym przewiduje się, iż ogólnie roczny koszt systemu dla naszej gminy (licząc na poziomie odebranych odpadów w 2020 roku w ilości 4.130 ton) będzie wynosić 4.121.166,40 zł. Odnosząc wskazaną kwotę do obecnie obowiązującej stawki, czyli 20,50 zł od mieszkańca oraz liczby osób wykazanych w złożonych deklaracjach tj. 11 160, do systemu wpływa 2.745.360,00 zł - przy założeniu 100% skuteczności płatności. Natomiast z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że niestety tak nie jest, przy takich wpływach brakująca kwota (tj. 1.375.806,40 zł) wymusza zmianę stawki, która wynika wprost z analizy finansowej systemu.

W zamian za zwiększoną stawkę od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zwiększenie częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie w postaci:

 • papieru raz na dwa miesiące (do końca 2021 roku trzy razy w roku),
 • szkła raz na dwa miesiące (do końca 2021 roku cztery razy w roku).

Względem powyższego, podkreślenia wymaga, istotna zależność pomiędzy ilością wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów, a wysokością kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. Wzrost kosztów poszczególnych składników systemu jest bezpośrednio powiązany z ilością odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatności dokonywane przez gminy na rzecz podmiotów zajmujących się odbiorem, transportem oraz zagospodarowania odpadów komunalnych uzależnione są od ilości ton odpadów danej frakcji tzn. im więcej ton odpadów komunalnych zostanie odebranych od mieszkańców gminy, tym gmina będzie musiał ponieść większą opłatę na rzecz tych podmiotów.