Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 17-06-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska - bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z Realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały nr XXV/301/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/300/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2042.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Lędziechowo - etap I"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G o długości 0,995 km ( Krępa Kaszubska).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1318 o długości 0,7 km (Tawęcino).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/313/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Wieś Lęborska lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 28/3 i 28/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lędziechowo, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa Kaszubska (ulica Relaksu).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa Kaszubska (ulica Polna).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej 120007G w miejscowości Tawęcino.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz w drodze przetargu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi Lęborskiej na rzecz użytkownika wieczystego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021 – 2025”.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Korda

Element dekoracyjny. Herb Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika