Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 08-06-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Obrady będą transmitowanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 5. Debata nad raportem ostanie gminy:
  1) głosy radnych;
  2) głosy mieszkańców;
 6. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
 8. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
 11. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 12. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
 13. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 14. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Korda

Element dekoracyjny. Herb Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika