Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 24-03-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 marca  2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska – bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nowa Wieś Lęborska za 2020 rok – świadczeniobiorcy.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 za rok 2020.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prowadzonych procedur Niebieskich Kart w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/301/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
  na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu mieszkaniowego w miejscowości Garczegorze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy miejscowościami Łebień i Karlikowo Lęborskie, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy miejscowościami Łebień, Obliwice i Rekowo Lęborskie, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2021/2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Lęborska oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa Kaszubska (ulica Sosnowa).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Zdzisław Korda

Grafika 1: Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska