Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 23-11-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 listopada 2021 roku o godz. 12:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska — bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji rady gminy z dnia 25 października, 8 listopada.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały nr XXV/301/20 Rady Gminy Nowa
  Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Łebień w zakresie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Łebień w zakresie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dziechlino w zakresie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Leśnice w zakresie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Obliwice w zakresie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa Tawęcino wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/151/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowych lub całkowitych zwolnień od opłat oraz trybu pobierania tych opłat w Gminie Nowa Wieś Lęborska.
 16. Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rybki, gmina Nowa Wieś Lęborska
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.
 18. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 41/20, położonej w obrębie ewidencyjnym Małoszyce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 371/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Tawęcino.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 41/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Małoszyce.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej numer 122033G w miejscowości Czarnówko.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubowidz (ulica Spokojna)
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Korda

Element dekoracyjny. Herb Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika