Zawiadomienie o LX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 23-03-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 marca 2023 roku o godz. 13:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się LX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji z dnia 9 i 27 lutego 2023 roku.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodzin na lata 2020-2022 za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/583/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/582/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2023-2042.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lubowidz, stanowiących działki numer 225/2 i 225/3 oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Lędziechowo, stanowiącej działkę numer 11/20.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Małoszyce w drodze przetargu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 1311G w miejscowości Krępa Kaszubska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa Kaszubska (ulica Miodowa).
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/6/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji skarg wniosków i petycji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego komisji rady gminy.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.                                                                  

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda