Ogłoszenie o naborze wniosków na zabytki

Utworzono: 06-05-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pok. nr 3.

Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się:

  1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  2. Decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku,
  3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym.

Wnioski należy składać od 9 maja 2022 r. dnia 27 maja 2022 r. (liczy się data wpływu)
w formie:

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Grunwaldzka 24,
84-351 Nowa Wieś Lęborska.

  • za pośrednictwem ePUAP.

Poniżej załączone zostały również zasady przyznawania dotacji oraz wzór sprawozdania z udzielonej dotacji.

Element dekoracyjny. Logo gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika