Dodatek węglowy

Utworzono: 22-09-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w dniu 20 września 2022 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego, do dwóch miesięcy. Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie stosuje się zmienione (nowe) przepisy.

Zmiany te są bardzo istotne, obecnie:

-  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek);

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

- przy ustalania prawa do dodatku węglowego brane będą pod uwagę informacje dotyczące źródła ogrzewania zużywającego węgiel kamienny i paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego  zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Oznacza to, że nie będą uwzględniane korekty deklaracji zgłoszone po tym dniu (np. po 11.08 br. w CEEB zmieniono źródło ogrzewania z pieca gazowego na węglowy, zgłoszono wcześniej nieujawniony w CEEB piec węglowy). Nie dotyczy to zgłoszeń do CEEB składanych po raz pierwszy.

W tracie przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej starali się udzielać informacji i odpowiadać na pytania adekwatnie do obowiązujących w danej chwili przepisów. Obecnie jednostka rozpatrująca sprawy z zakresu dodatku węglowego zobligowana jest do postępowania zgodnego z aktualnie obowiązującym prawem. Oznacza to, że wiele osób nie otrzyma oczekiwanego dodatku węglowego z przyczyn, które wskazują znowelizowane przepisy.

Więcej informacji można znaleźć znajdziecie państwo m.in. w treści art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967).

Grafika poglądowa.