Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego

Utworzono: 12-01-2021

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w powiecie słupskim i realnym zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii wnosi o należyte przygotowanie do walki z influenzą ptaków, co w razie jej wystąpienia pozwoli na bezzwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych kroków celem likwidacji i opanowania choroby stosunkowo małym nakładem sił i środków, a tym samym pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia zdrowia i życia ludzi, a także pozwoli na uniknięcie poważnych strat gospodarczych.

W aktualnej sytuacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zostały poczynione niezbędne przygotowania organizacyjne m.in.: zabezpieczenie w sprzęt do dezynfekcji, środki dezynfekcyjne. Prowadzona jest też akcja mająca na celu zaznajomienie właścicieli drobiu z aktualnym zagrożeniem, objawami klinicznymi choroby, drogami szerzenia się choroby, sposobami zabezpieczenia przed zawleczeniem choroby oraz obowiązku bezwzględnego zgłoszenia objawów chorobowych i padnięć ptaków, nasuwających podejrzenie grypy ptasiej. Właściciele ferm drobiu zostali zobowiązani do poczynienia stosownych zabezpieczeń epizootycznych.

Do sprawnej walki z chorobą konieczna jest pełna mobilizacja sił i środków, a także nieodzowna jest współpraca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku z administracją wszystkich szczebli, a więc ze Starostą, Burmistrzem, Wójtami, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją, Strażą Pożarną, Rejonem Dróg, Służbą Sanitarną.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o stanie zabezpieczeń magazynów epizootycznych w jednostkach organizacyjnych na wypadek wystąpienia HPAI u ptaków domowych tj. ilości środków dezynfekcyjnych, mat dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej będących w posiadaniu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lęborku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku wnosi również o poinformowanie poprzez służby rolne rolników, przede wszystkim hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa oraz stosowania się do zaleceń:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
•karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
•przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
•odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
•przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
•unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
•zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
•po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
•używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
•osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI
•karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
•przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

•przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
•karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
•zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
•szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
•ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
•rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
•wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
•obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
•rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
•używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
•wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
•brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
•słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
•należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
•należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
•nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
•nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
•jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Prawo krajowe
monitoring
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022 (Dz.U z 2020 r. , poz. 445,668)
zwalczanie
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2020 r. poz. 148,285.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków ( Dz.U z 2007 r. Nr 239, poz. 1752 z późn.zm.)
ryzyko wystąpienia
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U z 2019 r., poz. 2368)
bioasekuracja
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U z 2017 r., poz. 722)

Aktualne informacje o chorobie, objawach, postępowaniu i w przypadku jej wykrycia, zasadach bioasekuracji dostępne są na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl, jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Szef PCZK w Lęborku
Roman Wypasek

Źródło: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lęborku