Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Utworzono: 10-07-2024

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

Tabela nr 1

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Działka nr 873 o pow. 0,0042 ha

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00023079/4

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

0,0042 ha  

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej, zabudowana pawilonami handlowymi oraz w części stanowiąca parking

Przeznaczenie nieruchomości                       w planie zagospodarowania przestrzennego

012-MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (uchwała nr XXIV/293/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska)

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

czynsz dzierżawny w wysokości 500,00 zł netto miesięcznie + podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny do 10-go dnia każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłaty

Ustalony czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku, w pierwszym kwartale, o wartość wskaźnika inflacji, publikowanego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy. Zwaloryzowana stawka czynszu dzierżawnego znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę. Pierwsza waloryzacja nastąpi w I kwartale 2025 r.

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy,

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości

- cel dzierżawy: prowadzenie działalności gospodarczej (wypożyczalnia dekoracji ślubnych)

 
Tabela nr 2
 

Położenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska

Oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej

Działka nr 873 o pow. 0,0082 ha

Wg danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00023079/4

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

0,0082 ha 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej, zabudowana pawilonami handlowymi oraz w części stanowiąca parking

Przeznaczenie nieruchomości                       w planie zagospodarowania przestrzennego

012-MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (uchwała nr XXIV/293/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska)

Okres oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

Termin zagospodarowania

Nie określa się

Wysokość opłat i termin ich wznoszenia

czynsz dzierżawny w wysokości 500,00 zł netto miesięcznie + podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny do 10-go dnia każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłaty

Ustalony czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku, w pierwszym kwartale, o wartość wskaźnika inflacji, publikowanego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy. Zwaloryzowana stawka czynszu dzierżawnego znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę. Pierwsza waloryzacja nastąpi w I kwartale 2025 r.

Dodatkowe informacje

- nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca dokonuje na własny koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy,

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości

- cel dzierżawy: prowadzenie działalności gospodarczej (kwiaciarnia)

 

Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy na okres 21 dni tj. od 10 lipca 2024 roku do 31 lipca 2024 roku. Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę podaje się do publicznej wiadomości tj. w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej https://www.nwl.pl/ w dniu  10 lipca 2024 roku.              

       WÓJT GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA 
              /-/
SZYMON MEDALION