Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Łebieniu

Utworzono: 15-11-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni, położonej w obrębie ewidencyjnym Łebień, gmina Nowa Wieś Lęborska, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 95/9 o powierzchni 857 m2.

Zdjęcie z lotu ptaka. Lokalizacja ogólna nieruchomości.       Zdjęcie z lotu ptaka. Lokalizacja szczegółowa nieruchomości.

Data przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona w peryferyjnej części miejscowości Łebień, w sąsiedztwie jednostkowej zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe obiekty użyteczności publicznej i obiekty handlowe znajdują się w odległości ok. 2 km (centralna część miejscowości), a od drogi utwardzonej dzieli ją odległość ok. 1 km.

Opis nieruchomości:
Dla ww. nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00018232/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej hydroforni o powierzchni użytkowej 18,36 m2, nieuzbrojona. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są wodociągowe studnie głębinowe. Działka częściowo ogrodzona, teren stosunkowo płaski, niezagospodarowany, porośnięty wysoką trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. 86) poprzez drogę gminną wewnętrzną (dz. 95/4) o nawierzchni utwardzonej (płyty drogowe typu trylinka). Bezpośredni wjazd na działkę nie jest urządzony. 

Przeznaczenie nieruchomości:
Teren, na którym znajduje się nieruchomość, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miejscowości Łebień, Gmina Nowa Wieś Lęborska – uchwała nr XLVII/516/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r. Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym jako 81-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 59 500,00 zł  
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Stawka podatku obowiązująca w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia wynosi 23%

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (tj. 5 950,00 zł, słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 13 grudnia 2022 r. Wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.