Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Utworzono: 31-08-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Tawęcino, powiat lęborski, woj. pomorskie, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 130 o powierzchni 1000 m2.

Data przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się dniu 4 października 2022 roku o godzinie 9-tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lokalizacja nieruchomości
Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości Tawęcino. Otoczenie stanowi las oraz tereny rolnicze. Do najbliższej zabudowy w linii prostej jest około 200 m.

Opis nieruchomości
Dla ww. nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00015407/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość o powierzchni 1000 m2, zadrzewiona, nieuzbrojona. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren o lekkim nachyleniu, nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. 159 obr. Tawęcino) przez drogi wewnętrzne gminne oznaczone numerami działek: 208, 221, 108, 131 obr. Tawęcino. Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 131 nie jest urządzony.

Przeznaczenie nieruchomości
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska (uchwała nr XIII/145/19 z dnia 18 listopada 2019 r.), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako lasy oraz w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych.

Cena wywoławcza: 16 000,00 zł
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Warunki uczestnictwa w przetargu
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (tj. 1 600,00 zł, słownie złotych: tysiąc sześćset  00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 28 września 2022 r. Wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28 września 2022 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
a/  dowód wpłaty wadium,
b/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie,
c/ w przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie,
d/  w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualna informacja z CEiDG, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
e/  w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi w ogłoszeniu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba, która została ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy, zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017 roku, poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów wieczysto-księgowych.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

Wszelkich informacji na temat ww. przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, pokój nr 5 lub pod nr telefonu: 59 861 24 28 wew. 33.

Zdjęcie z lotu ptaka prezentujące lokalizację nieruchomość ze znacznej odległości.
Zdjęcie z lotu ptaka prezentujące lokalizację szczegółową nieruchomości.