Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w celu niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Utworzono: 28-03-2022

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą wojną w Ukrainie i napływem do Polski ogromnej liczby uchodźców wojennych (głównie kobiet i dzieci) zmuszonych do opuszczenia swojego kraju, stoimy jako samorządowcy przed zadaniem udzielenia jak najdalej idącej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybywają do województwa pomorskiego.

Już w obecnej sytuacji obok pomocy humanitarnej, jednym z najważniejszych wyzwań staje się wsparcie obywateli Ukrainy w podjęciu legalnej pracy, by tym samym mogli
w jak najkrótszym czasie uzyskać samodzielność ekonomiczną. Kluczowa rola w tym wsparciu przypada publicznym służbom zatrudnienia, szczególnie powiatowym urzędom pracy (PUP) działającym w strukturach samorządów powiatowych oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku (WUP), jednostce organizacyjnej Samorządu Województwa Pomorskiego.

Intencją mojego wystąpienia jest przekazanie Państwu informacji o podejmowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego działaniach w tym obszarze, licząc na współpracę w zakresie upowszechnienia poniższych informacji wśród zainteresowanych osób i instytucji oraz przedsiębiorców.

W WUP i PUP działają już punkty kontaktowe/informacyjne dla uchodźców, a także dla pracodawców. W jednym miejscu możliwe jest uzyskanie odpowiednich informacji dla uchodźców, jakiej pomocy mogą oczekiwać, a dla pracodawców w jaki sposób i na jakich zasadach mogą zgłosić ofertę pracy dla obywatela Ukrainy.

Pod hasłem „Pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia” na stronie internetowej WUP www.wup.gdansk.pl/ukraina oraz na specjalnie dedykowanej stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego www.pomocukrainie.pomorskie.eu w zakładce <PRACA> można znaleźć pakiet informacji o oferowanej przez PUP i WUP pomocy, niezbędnych telefonicznych numerach kontaktowych, adresach siedzib urzędów pracy, adresach stron przydatnych stron internetowych. Wszystkie informacje są dostępne w dwóch wersjach językowych polskiej i ukraińskiej. Materiały te można również pobrać i wydrukować.

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy” https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne: rynek pracy w Polsce, pomoc w innych obszarach, rynek pracy w Unii Europejskiej. Zakładka dostępna jest w wersji językowej ukraińskiej.

Wszystkie dedykowane strony internetowe są na bieżąco aktualizowane.

Nowe specjalne przepisy prawne, wprowadzone ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, regulują m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, udzielaną im pomocą i dostępem do rynku pracy.

Oto wybrane regulacje prawne wynikające z ww. specustawy odnoszące się do rynku pracy:

  • pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu);
  • obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa w Polsce może podjąć legalnie pracę
    u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do PUP w swoim powiecie poprzez elektroniczny system praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy;
  • obywatel Ukrainy, który do tej pory legalnie pracował w Polsce nie musi robić nic by dalej móc pracować legalnie u tego pracodawcy; jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia; wystarczy zgłoszenie opisane powyżej;
  • każdy obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować się mogą również osoby starsze, tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia;
  • obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy,
    w szczególności będą mogli korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń;

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że wystąpiłem z apelem do organizacji pracodawców województwa pomorskiego, a za ich pośrednictwem do przedsiębiorców, by niezależnie od zwyczajowo stosowanych narzędzi rekrutacji, zgłaszali swoje oferty do właściwych terytorialnie powiatowych urzędów pracy. Naszym wspólnym celem jest, aby obywatele Ukrainy i pracodawcy spotkali się w jednym punkcie, jakim jest powiatowy urząd pracy. Pozwoli to również na uniknięcie przechodzenia obywateli Ukrainy do tzw. szarej strefy i uchronienie ich przed negatywnymi skutkami takich decyzji. Podobne wystąpienie skierowałem również do starostów i do dyrektorów powiatowych urzędów pracy o skuteczną wymianę informacji i współpracę w zakresie rynku pracy.

Wykorzystując Państwa bezpośrednie kontakty z miejscowymi pracodawcami, liczę również na Państwa zaangażowanie i współpracę w zachęcaniu ich do zgłaszania do PUP swoich ofert pracy, w tym w szczególności dedykowanych kobietom i uwzględniających fakt, iż w większości obywatele Ukrainy nie posługują się językiem polskim w sposób umożliwiający im swobodną komunikację.

Jestem przekonany, że współpraca samorządów, służb zatrudnienia i pracodawców będzie mieć duży wpływ na skuteczność aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy, co zapewni im lepszą integrację w naszym społeczeństwie.

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Element dekoracyjny. Logo Samorządu Województwa Pomorskiego. grafika