Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 11-05-2022

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z pózn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr XL/443/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2022 r.

II. Tytuł zadania publicznego: Integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w łącznej wysokości wynosi: 15.000 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl, w terminie do 02.06.2022 r., do godz. 22:00.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU