Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate sportowe

Utworzono: 19-02-2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z pózn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr XXIV/297/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 r. w dyscyplinie karate sportowe.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 10.000 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Element dekoracyjny. Logo Gminy Nowa Wieś Lęborska.