Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 13-01-2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z pózn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr XXIV/297/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 r.
Zadanie 1 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy
Zadanie 2 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka
Zadanie 3 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna
Zadanie 4 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa
Zadanie 5 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe
Zadanie 6 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo
Zadanie 7 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w łącznej wysokości wynosi: 200.000 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Grafika 1: Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska